KX068 - Crocodile, grey L: 3,5 cm.
Minimum order: 12 pcs. astd.
The price is for 1 pc.
KX068 - Crocodile, grey  L: 3,5 cm.
Handelshuset Vega | Sallingevej 10 | DK-5750 Ringe | 32942404 | hhvega@mail.dk
+